Tietosuojakäytäntö

Anorin Liekki Oy

30+300 training -palvelun rekisteriseloste

Rekisteriseloste koskien Anorin Liekki Oy toteuttamaa 30+300 Training-palvelua, jossa tietoja käsitellään Anorin Liekki Oy:n 30+300 Training-verkkosivuilla. Selostesisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) määrittämät tiedot henkilötietojen käytöstä.

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ
Anorin Liekki Oy
Y-2294310-6
Tammasaarenlaituri 3
00180 Helsinki
toimii Rekisterin pitäjänä.

TERMIT

"Asiakas" on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Rekisterinpitäjä tuottaa 30+300 Training ja 30+300 Team -palvelun Asiakkaalta kerättyjä henkilötietoja käyttäen. Tyypillisessä tilanteessa Asiakas on yksityishenkilö. Asiakas voi olla myös luonnollisen henkilön huoltaja.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa
+358404175752
jarmo.riski@anorinliekki.fi
Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii Jarmo Riski.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietojen käyttötarkoitus on 30+300 Training ja 30+300 Team -valmennuspalvelun tuottaminen Asiakkaalle.

Sovellettavan lainsäädännön edellyttäessä Asiakkaan suostumusta tässä selosteessa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn (esimerkiksi kun on kysymys terveyteen liittyvistä tiedoista eli ns. erityisistä henkilötiedoista), suostumus hankitaan asianmukaista menetelmää käyttäen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi rastittamalla erikseen suostumusta osoittava ruutu, tekemällä valinta palvelun tai verkkosivuston teknisissä asetuksissa taikka muulla suostumuksen yksiselitteisesti ilmaisevalla ilmoituksella tai toiminnalla. Suostumuksen epääminen saattaa vaikuttaa kyseessä olevan palvelun tarjoamiseen.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on osapuolten välinen sopimus taikka Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen. Käsittelyn oikeusperusteena voi olla myös Asiakkaan suostumus, sovellettavan lainsäädännön niin edellyttäessä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Palveluihin liittyvät henkilötiedot säilytetään palvelukonseptiin kuuluvia mahdollisia lisäpalveluita varten 18 kuukautta viimeisen valmennustapahtuman jälkeen, minkä jälkeen ne poistetaan. Jos Asiakas on antanut erillisen suostumuksensa pidempiaikaiseen säilytykseen, henkilötietoja voidaan säilyttää myös pitempään.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Asiakkaasta. Tyypillisessä tapauksessa luonnollinen henkilö on Rekisterinpitäjän Asiakas. Myös luonnollisen henkilön huoltaja voi olla Rekisterinpitäjän Asiakas.

KUVAUS TIETOLÄHTEISTÄ
Asiakas toimittaa Rekisterinpitäjälle nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, iän ja osoitetiedot verkkopalvelun kautta. Rekisterinpitäjä saattaa lisäksi kerätä tietoja Asiakkaalta valmennuspalvelun käytön yhteydessä tai muulla tavoilla.

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Rekisterinpitäjä kerää tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten 30+300 Training ja -Team-palvelun Asiakkaista osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:
- Etu- ja sukunimi
- Syntymäaika, ikä
- Yhteystietoja, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Tietoja palvelun käytöstä

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PÄÄPERIAATTEISTA
Rekisterinpitäjä noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuusvelvoitetta. Rekisterinpitäjä suojaa keräämänsä henkilötiedot siten, etteivät muut kuin Rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt tai tietojen käsittelijät voi käsitellä niitä ja että tietoja käsitellään vain liittyen työtehtäviin. Tietoja voidaan tallentaa työntekijöiden tietokoneille tai verkkolevylle esim. valmennuspalvelun asiakaslistojen tulostamista varten. Tiedot poistetaan välittömästi tulostuksen jälkeen.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN
Henkilötiedot säilytetään ainoastaan Rekisterinpitäjän hallinnoimissa järjestelmissä. Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaasta tallennettuja henkilötietoja eteenpäin.

Henkilötietoja ei luovuteta ilman Asiakkaan suostumusta Rekisterinpitäjän tai sen nykyisten tai tulevien konserniyhtiöiden ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien oikeuksien suojaamiseksi.

Asiakkaan henkilötietoja voivat käsitellä sellaiset valtuutetut kolmannet osapuolet, jotka käsittelevät henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta tässä selosteessa kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten palveluiden tarjoajat). Nämä palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan Rekisterinpitäjän ohjeistuksen mukaisesti eli vain siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä edellyttää, että kyseiset palveluntarjoajat toimivat soveltuvan lainsäädännön ja tämän selosteen mukaisesti asianmukaisen henkilötietojen suojan turvaten ja varmistaen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Asiakkaalla on Suomessa sovellettavan tietosuojalainsäädännön, mukaan lukien EU:n tietosuoja-asetus (GDPR), mukaiset oikeudet tarkastaa ja korjata tai vaatia korjattavaksi virheellisiä henkilötietojansa tai tietyissä tilanteissa oikeus vaatia henkilötietojansa poistettavaksi. Asiakkaalla on siten oikeus pyytää, että Rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Asiakkaalla on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä, esimerkiksi milloin henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin, henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että Rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi milloin Asiakkaalla kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden tai käsittely on lainvastaista. Tietyissä tilanteissa Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Asiakkaalla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Kun Asiakkaan henkilötietoja käsitellään hänen antamaansa suostumukseen perustuen, Asiakkaalla on lisäksi milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamansa suostumus.

Ensisijaisesti Rekisterinpitäjä toivoo, että mahdolliset erimielisyydet henkilötietojen käsittelyssä ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten kesken. Mikäli tällaista asiaa ei kuitenkaan saada sovinnollisesti ratkaistua, on Asiakkaalla oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava henkilökohtaisesti Rekisterinpitäjälle taikka allekirjoitetulla kirjeellä tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään palvelun käytön yhteydessä rekisteröityä sähköpostiosoitetta. Rekisterinpitäjä voi joutua tunnistamaan Asiakkaan sekä pyytämään lisätietoja voidakseen täyttää Asiakkaan yllä mainitut pyynnöt.

Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 25.3.2021. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

Takaisin
Update cookies preferences